پنجره تک حالته کلنگی ترمال بریک (Thermal Tilt)

project

پنجره thermal tilt

در پنجره ترمال بریک از مقاطع پروفیل بازشو استفاده میشود و سیستم عملکرد بازشو یراق آن بشکلیست که لنگه برروی یک محور افقی با زاویه حدود 15 درجه باز میشود ، کاربرد صلی آن بیشتر در فضاهایی که تهویه هوا مطرح است مانند استخرها و سرویسهای بهداشتی میباشد بازشوی پنجره تک حالته کلنگی ترمال بریک نیز یکی از رایج ترین نوع بازشوها می باشد.